Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Aanbetaling: 50% van de retreat prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de retreat geldt.

1.2 Algemene Voorwaarden: deze door The Health Garage gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van The Health Garage zijn hier te downloaden.

1.3 Deelnemer: degene van 12 jaar of ouder die een door of bij The Health Garage georganiseerde Workshop, Training of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.4 The Health Garage is gevestigd te 4331 PN Middelburg aan de Penninghoek 5 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62208764.

1.5 Credits van 100, 50 of 30: een reeks lessen, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement/lidmaatschap: een door The Health Garage uit te geven c.q. uitgegeven, en door een klant te betalen c.q. betaald, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van lessen bij The Health Garage.

1.7 Losse Les: een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij The Health Garage, anders dan op basis van een lidmaatschap.

1.8 Retreatprijs: de totale prijs van een retreat, inclusief de aanbetaling.

1.9 Retreat: een door The Health Garage georganiseerde retreat.

1.10 Klant: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij The Health Garage. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een klant van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.11 Website: de website van The Health Garage: www.thehealthgarage.nl

1.12 Workshop: een bij The Health Garage te geven of gegeven workshop.

1.13 Training: een bij The Health Garage te geven of gegeven training

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle abonnementen, losse lessen, workshops, trainingen en retreats bij The Health Garage. Door deelname aan een losse les, workshop, training of retreat verklaart de klant of deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.2 The Health Garage kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. The Health Garage zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

3. Abonnementen, credits en losse lessen

3.1 Klanten kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of met credits. Ook zijn losse lessen beschikbaar.

3.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat The Health Garage het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de klant heeft ontvangen.

3.3 The Health Garage geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de klant:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT Release, Reload, Relax to the max.
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één (1) hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan op twee manieren: 1) per email naar info@thehealthgarage.nl of 2) bij ons aan de balie waarbij je een formulier invult. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

JAARABONNEMENT
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 1 jaar.

MAANDABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND, Release, Reload & Relax
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 1 kalendermaand.
Dit abonnement loopt automatisch af na 1 volledige maand.

CREDITS
Credits door de klant in te zeten voor een te volgen les.

Lessen van 30 minuten bedragen 6 credits, lessen van 45 minuten 8 credits, en lessen van 60 – 75 minuten 10 credits.

30 credits dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden.

50 credits dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

100 credits dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.

Het bepaalde in artikel 6 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de credits.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een klant te betalen en te volgen les bij The Health Garage, anders dan op basis van een abonnement.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of training zal de door een medewerker van The Health Garage de inschrijving en betaling voor de betreffende les, workshop of training worden geverifieerd.
 

4. Betaling, prijswijziging en zichttermijn

4.1 Een abonnement, workshop, training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via pin. Indien de klant via de website een lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht en het maandbedrag van de eerstvolgende volledige kalendermaand (verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten via iDEAL voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de klant tot nadere opzegging aan The Health Garage toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de 28e van iedere maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de klant onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een klant de betaling voor een periode storneert, kan de klant niet meer online reserveren ex artikel 5 van de algemene voorwaarden. De klant blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van The Health Garage. The Health Garage behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in The Health Garage, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

4.4 The Health Garage biedt nieuwe klanten die via de website een abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. The Health Garage zal de klant vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de klant restitueren. Indien de klant geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de klant wel gebruik heeft gemaakt van het abonnement, dat wil zeggen: de klant heeft minimaal aan een les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe klanten, dat wil zeggen: klanten die het abonnement voor de eerste maal afsluiten.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Een eenmaal gereserveerde plek kan tot 2 uur voor aanvang van de les worden geannuleerd. Als je zonder te annuleren niet in de les verschijnt, dan wordt de les als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het credits tegoed. 
•    Als reserveren niet meer mogelijk is omdat er geen plaatsen meer beschikbaar zijn, kom je automatisch op de wachtlijst. Indien een gereserveerde plek wordt geannuleerd, krijg je daarover bericht. Reserveer dan snel je plek, er kunnen meer mensen op de wachtlijst staan en iedereen krijgt gelijktijdig bericht over de vrijgekomen plaats.

•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “annuleren” te klikken bij de betreffende les.
 

5. Lesrooster

5.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. The Health Garage behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The Health Garage, vermelding op de website en/of per e-mail.

5.2 The Health Garage behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

5.3 The Health Garage is vrijwel altijd open, met uitzondering van feestdagen.

 

6. Beëindiging en Opschorting Abonnement

6.1 De klant kan een geldend abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

6.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de klant het abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij The Health Garage en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@thehealthgarage.nl.

 

7. Deelname en betaling workshop, training c.q. retreat

7.1 Een deelnemer kan aan een workshop of training deelnemen nadat The Health Garage het volledige bedrag voor deelname aan de workshop of training heeft ontvangen.

7.2 Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retreatprijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retreat te worden voldaan aan The Health Garage. Een deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat de deelnemer de volledige retreatprijs heeft betaald.

 

8. Workshop: Rooster en Annulering

8.1 Het geldende workshoprooster staat altijd op de website. The Health Garage behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The Health Garage, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

8.2 The Health Garage behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

8.3 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@thehealthgarage.nl.

8.4 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld. 

8.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

 

9. Retreat annulering

9.1 Annulering van deelname aan het geplande retreat kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@thehealthgarage.nl.

9.2 Tot 60 dagen voor de geplande retreat kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

9.3 Binnen 60 dagen voor de geplande retreat datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retreat prijs in rekening wordt gebracht.

9.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retreat, wordt de reeds betaalde retreat prijs niet terugbetaald.

9.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het retreat, wordt de reeds betaalde retreat prijs niet terugbetaald.

9.6 The Health Garage behoudt zich het recht voor het retreat te annuleren indien het minimaal benodigde aantal deelnemers 50 dagen voor aanvang van het retreat niet is behaald. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald

 

10. Huisregels

10.1 Alle klanten en deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van The Health Garage volgen:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan rondom de Penninghoek, bijvoorbeeld op de Vlasmarkt, De Stadhuisstraat of De Helm (naast het stadhuis) zodat omwonenden van The Health Garage er geen last van hebben.
 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van The Health Garage.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • De studio mag alleen worden betreden op blote voeten balletschoenen en of indoor sportschoenen met witte non-markingzool.
 • The Health Garage stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door The Health Garage niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van klanten en deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

10.2 The Health Garage behoudt zich het recht voor klanten en deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 10.1, niet naleven de toegang tot The Health Garage te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende klant te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 The Health Garage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, training en/of retreat bij, of verzorgd door, The Health Garage.

11.2 The Health Garage werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, training of retreat bij, of verzorgd door, The Health Garage, aanvaardt de klant en deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. The Health Garage adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop of retreat.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie bij de Yoga lessen geen omgekeerde houdingen uit.

11.3 Onze lessen, workshops, trainingen en retreats zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze lessen, workshops, trainingen en retreats mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de les, workshop, training of retreat voor jou geschikt is op dit moment.

 

12. Persoonsgegevens

12.1  The Health Garage verzamelt persoonsgegevens van de klanten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. The Health Garage gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 The Health Garage gebruikt de in artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om de klanten en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van The Health Garage en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de klant geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van The Health Garage, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@thehealthgarage.nl. De klant en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van The Health Garage gebruik kan worden gemaakt.

12.3 The Health Garage geeft de persoonsgegevens van de klanten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. 
12.4 In de privacyverklaring is uiteengezet welke gegevens door The Health Garage worden verwerkt, voor welke doeleinden The Health Garage dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

 

13.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

13.1 Op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, training of retreat, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij The Health Garage zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Zeeland. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.