Privacy & Cookies

Dit is de Privacyverklaring van The Health Garage, Penninghoek 5, 4331 PN Middelburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62208764.

 

Privacyverklaring
Als je een account hebt bij The Health Garage, lid wilt worden, uit interesse onze website bezoekt, gebruik maakt van ons reserveringssysteem of reageert op onze social media, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Wij willen in deze privacyverklaring graag transparant zijn over de verwerking van je persoonsgegevens door The Health Garage.

Vanzelfsprekend gaat The Health Garage met de uiterste zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens, en leeft zij de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens na, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
–     Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
–     Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
–     Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
–     Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–     Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–     Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

In deze privacyverklaring staat samengevat welke gegevens we van jou verwerken, waarom we dat doen, en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke manier jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Health Garage.

Aangezien het van belang is dat onze privacyverklaring actueel blijft in een snel ontwikkelende omgeving, behouden we ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Op onze website vind je altijd de meest actuele privacyverklaring terug. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Het gaat hierbij om alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

Bij het aanmaken van een account bij The Health Garage verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum.

Ook als je al een account bij The Health Garage hebt, blijven we dit soort persoonsgegevens van je verwerken. Bij gebruik van de diensten van The Health Garage worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: roepnaam, voornaam, achternaam, lidnummer, foto, pasnummer, abonnementsvorm, bezoekregistratie, jouw financiële status bij The Health Garage (afgenomen diensten/producten en of deze zijn betaald), en gezondheidsgegevens (indien met toestemming door betrokkene aangegeven) ten behoeve van de docenten bij The Health Garage.

 

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Alle gegevens die wij verwerken dienen een specifiek doel. De belangrijkste doelen staan hieronder toegelicht:

Dienstverlening
The Health Garage verwerkt jouw gegevens om jou onze diensten te kunnen leveren. Wij hebben deze gegevens nodig voor het aanmaken van je eigen account, waardoor je toegang krijgt tot de lessen bij The Health Garage. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van de abonnementsgelden.

Informeren
The Health Garage verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail of Fitmanager te kunnen informeren over jouw account, maar ook telefonisch, of in een enkel uitzonderlijk geval per brief. Ook ontvang je informatie over specials, acties, producten en diensten van The Health Garage, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een nieuwe les, workshop of actie. Voor deze nieuwsbrieven kun je je te allen tijde afmelden.

Analyses & (markt)onderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van The Health Garage te verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Vanzelfsprekend beslis jij zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
The Health Garage verwerkt gegevens van leden voor het maken van managementrapportages. Op basis van die rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd, en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Dit wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen, zoals de soort sportkaart.

Contact
Als je contact met ons opneemt, of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media of op een andere manier, dan kunnen jouw gegevens worden geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van The Health Garage later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Op deze manier kunnen we je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over je account, klachten en betalingen.

 

Beveiliging

The Health Garage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The Health Garage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door The Health Garage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met The Health Garage.

 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

The Health Garage verwerkt een aantal bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze persoonlijk en met toestemming aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening.

Als eerste verwerken wij gegevens over je gezondheid en doelen. The Health Garage gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, zoals het opstellen van een gepersonaliseerd schema. Deze gegevens worden alleen aan betrokken docenten binnen The Health Garage verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun lessen nodig hebben. Wij vragen je altijd om apart toestemming te geven voor het verwerken van deze gegevens, en deze toestemming is op elk moment weer in te trekken. Deze persoonsgegevens worden na de bewaartermijn of na het intrekken van je toestemming geanonimiseerd dan wel gewist.

 

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy, en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: het verzorgen van de internetomgeving, de (financiële) administratie, incasso, website, bankverkeer, en webanalyse.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

The Health Garage kan op grond van wet- of regelgeving wel verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van health cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten of vragen

Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wil je gebruik maken van jouw rechten, dan doe je dit als volgt. Je kan jouw verzoek per e-mail of per post sturen naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

 

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. Je kan hiervoor het e-mailadres onderaan deze privacyverklaring gebruiken.  

 

Contactgegevens

The Health Garage
Penninghoek 5
4331 PN Middelburg
info@thehealthgarage.nl